Asociación de Padres de Alumnos del Valais A boca tancada, no hi entra mosca. En boca cerrada, no entra mosca.
 
Aire, sol i llimona, poca feina al metge dóna. Aire, sol y limón, poco trabajo al médico dan.
 
Any de neu, any de Déu. Año de nieve, año de Dios. Año de nieves, año de bienes.
 
Barcelona és bona si la bossa sona. Barcelona es buena si la bolsa suena. Barcelona es buena si hay dinero.
 
Comprar barat és comprar dues vegades. Comprar barato es comprar dos veces.
 
Com més edat, més es coneix del món la falsedat. A más edad, más conocemos del mundo la falsedad.
 
Qui gemega ja ha rebut. Quien se queja ya ha recibido.
 
De Joseps, Joans i ases n'hi ha a totes les cases. Joses, Juanes y asnos los hay en todas las casas.
 
De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bóta. Poco a poco se llena la pica y gota a gota se llena la cuba.
 
És pitjor el remei que la malaltia. Es peor el remedio que la enfermedad.
 
On vas diner? Allà on n'hi ha més. ¿A dónde vás, dinero? Adonde hay más.
 
No en diguis blat que no sigui al sac i ben lligat o No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat o No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat i l'haguis cobrat. No digas trigo que no esté en el saco y bien atado. Equivalente castellano: No vendas la piel del oso hasta haberlo matado.
 
S'atrapa abans a un mentider que a un coix. Se coje antes al mentiroso que al cojo.
 
Qui la fa, la paga. El que la hace, la paga.
 
Polit polit es va perdre, barrip-barrap es va salvar. Muy planificado y ordenado se perdió (fracasó), de cualquier manera se salvó.
 
El temps és com la mula : no recula! El tiempo es como la mula : no recula.
 
El secret del teu veí te'l dirà un porró de vi. El secreto de tu vecino, te lo dirá un porrón de vino.
 
El pa no té cames, però fa caminar. El pan no tiene piernas, pero hace andar.
 
Fan més fressa dos que cridin que cent que callin. Hacen más ruido dos que gritan que cien que callan.
 
El que es fa de nit surt de día o El que es fa a la nit al de dia es veu. Lo que se hace de noche sale de día.
 
Al caigut dona-li la mà i ell després t'ajudarà. Al caido dale la mano y el después te ayudará.
 
El cor no parla, però endevina. El corazón no habla, pero adivina.
 
De qui no et miri en parlar,no et fiis en obrar. Del que no te mira al hablar,no te fies en obrar.
 
Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap. El que tiene salud y libertad es rico y no lo sabe.
 
Qui és bon superior? Qui ha estat bon inferior. ¿Quién es el buen superior? Quien ha sido buen inferior.
 
La salut no és coneguda fins que és perduda. La salud no es conocida hasta que es perdida.
 
La cultura és com el sucre; encara que n'hi hagi poc dóna dolçor. La cultura es como el azúcar; aunque haya poca da dulzor.
 
En caixa oberta, el just hi peca. En caja abierta, el justo peca.
 
El bon camí, mai no és llarg de seguir. El buen camino, nunca es largo de seguir.
 
El dimoni fa les olles, però no sap fer les tapadores. El demonio hace las ollas, pero no sabe hacer las tapadoras.
 
Els vicis no necessiten mestre. Los vicios no necesitan maestro.
 
Fer i desfer, és treballar pel diable. Hacer y deshacer, es trabajar para el diablo.
 
Home interessat no pot ésser honrat. Hombre interesado no puede ser honrado.
 
Les sobres d'ahir, fan falta avui. Las sobras de ayer, hacen falta hoy.
 
La feina matinal tot el día val. La faena matinal vale para todo el día.
 
La necessitat no té llei. La necesidad no tiene ley.
 
És bo saber callar, fins que és l'hora de parlar. Es bueno saber callar, hasta que es hora de hablar.
 
Quan el grill canta, no fa falta manta. Cuando el grillo canta, no hace falta manta.
 
Tot home que vol mentir, gran memòria ha de tenir. Todo hombre que quiera mentir, gran memória debe tener.
 
El foc de l'hivern és mig aliment. El fuego del invierno es medio alimento.
 
Ja has begut oli. Estás condenado, estás perdido, "la has cagado".
 
Val més menjar poc i pair bé. Vale más comer poco y digerir bien.

 
Si la candelera plora, l'hivern es fora.Si la candelera riu, l'hivern es viu. Si la candelera llora, el invierno es fuera. Si la candelera rie, el invierno es vivo.
 
Més val un cobard viu que un valent mort. Más vale un cobarde vivo que un valiente muerto.
 
Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Quién no quiera polvo, que no vaya al campo.
 
A la taula i al llit al primer crit. A la mesa i a la cama a la primera llamada.
 
Qui té un amic borni no mira de reull. Quién tiene un amigo tuerto no lo mira de reojo.
Proverbios en catalán: